Tạm xuất tái nhập cấu kiện chứa hàng quay vòng (Công ty Honda Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h45 ngày 29/06/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4303/TCHQ-GSQL

V/v Tạm xuất tái nhập cấu kiện chứa hàng quay vòng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: Công ty Honda Việt Nam

(Đ/c: Phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)

Trả lời công văn số 1505/2020/HVN-D ngày 15/5/2020 của Công ty Honda Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục tạm xuất - tái nhập cấu kiện đóng hàng quay vòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về loại hình xuất nhập khẩu:

Căn cứ Khoản 1 Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì trường hợp cấu kiện dùng để chứa hàng hóa xuất khẩu sau đó tái nhập trở lại Việt Nam phù hợp với loại hình tạm xuất, tái nhập theo phương thức quay vòng.

2. Về thủ tục hải quan:

Thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng có thể sử dụng nhiều lần để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo phương thức quay vòng thực hiện theo quy định tại mục 5 Chương III Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, theo đó thủ tục hải quan thực hiện như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp thực hiện khai báo trên tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu quy định trên Hệ thống theo loại hình tạm xuất, tái nhập.

Trường hợp Công ty tạm xuất phương tiện chứa hàng ở dạng đã lắp ghép và tái nhập phương tiện này ở dạng tháo rời, để đảm bảo công tác quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập trong trường hợp này, khi làm thủ tục tạm xuất và tái nhập, đề nghị Công ty phải bổ sung Danh mục chi tiết các bộ phận, linh kiện tháo rời và Sơ đồ chi tiết lắp ráp phương tiện chứa hàng từ các bộ phận tháo rời để cơ quan Hải quan có cơ sở xác định hàng hóa tái nhập đúng với hàng hóa tạm xuất.

3. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại điếm 5 Khoản 22 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, theo đó thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty biết, thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc phát sinh, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Mai Xuân Thành;

- Lưu: VT, GSQL (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Anh Tuấn

 

Tạm xuất tái nhập cấu kiện chứa hàng quay vòng (Công ty Honda Việt Nam)
Số hiệu 4303/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 26/06/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Tạm xuất tái nhập cấu kiện chứa hàng quay vòng (Công ty Honda Việt Nam)
Tạm xuất tái nhập cấu kiện chứa hàng quay vòng (Công ty Honda Việt Nam)