Tạm nhập tái xuất mấy móc, thiết bị của Văn phòng bán vé (Văn phòng bán vé Hãng hàng không Korean Airlines)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h45 ngày 25/02/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1075/TCHQ-GSQL

V/v Tạm nhập tái xuất mấy móc, thiết bị của Văn phòng bán vé

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Văn phòng bán vé Hãng hàng không Korean Airlines

(Đ/c: P909, tòa nhà Diamind Plaza, số 34 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. HCM)

Trả lời công văn số 16/2019 ngày 12/12/2019 của Văn phòng bán vé Hãng hàng không Korean Airlines về việc tạm nhập tái xuất máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng, vật dụng để thay thế, sửa chữa máy bay của hãng hàng không Korean Airlines, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về quyền tạm nhập tái xuất hàng hóa:

Khoản 2 Điều 5 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 quy định quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh của thương nhân nước ngoải tai Việt Nam được thực hiện: quyền xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; quyền nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt nam dưới hình thức đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu.

Theo quy định tại Điều 41 Luật Quản lý ngoại thương thì thương nhân được tạm nhập vào Việt Nam hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa không thuộc diện tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu theo hợp đồng với nước ngoài để phục vụ mục đích bảo hành, bảo dưỡng, thuê, mượn hoặc để sử dụng vì mục đích khác trong một khoảng thời gian nhất định rồi tái xuất chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam.

Văn phòng Bán vé của Hãng hàng không nước ngoài tại Việt Nam là Chi nhánh của Hãng hàng không nước ngoài được thành lập theo quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và thực hiện nhiệm vụ bán vé của hãng, các nhiệm vụ khác theo phạm vi được quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng bán vé quy định tại Điều 122, Điều 123, Điều 124 Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

2. Về người khai hải quan:

- Điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định về người khai hải quan.

- Điều 52 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định thì người khai hải quan trong trường hợp tạm nhập hàng hóa để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài là người điều khiển tàu bay hoặc đại lý của chủ tàu bay.

Như vậy, Văn phòng bán vé hãng hàng không được làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất hàng hóa để phục vụ mục đích sửa chữa, bảo hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Văn phòng bán vé biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, GSQL (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Âu Anh Tuấn

 

Tạm nhập tái xuất mấy móc, thiết bị của Văn phòng bán vé (Văn phòng bán vé Hãng hàng không Korean Airlines)
Số hiệu 1075/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 25/02/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Tạm nhập tái xuất mấy móc, thiết bị của Văn phòng bán vé (Văn phòng bán vé Hãng hàng không Korean Airlines)
Tạm nhập tái xuất mấy móc, thiết bị của Văn phòng bán vé (Văn phòng bán vé Hãng hàng không Korean Airlines)