Tái xuất hàng tạm nhập bán tại cửa hàng miễn thuế (Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h00 ngày 12/09/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5303/TCHQ-GSQL

V/v Tái xuất hàng tạm nhập bán tại cửa hàng miễn thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh

(Đ/c: Cửa khẩu Bắc Luân, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 40/CV/CTDH ngày 13/8/2018 của Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh về vướng mắc liên quan đến thủ tục tái xuất và gửi kho ngoại quan của hàng hóa miễn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 18 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ thì trường hợp hàng hóa tạm nhập đưa vào bán tại cửa hàng miễn thuế được chuyển mục đích sử dụng là tái xuất, thủ tục tái xuất được thực hiện theo quy định hiện hành.

Hàng hóa sau khi đã hoàn thành thủ tục tái xuất đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng thực hiện theo quy định tại Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ (không cần chờ hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất). Hàng hóa gửi kho ngoại quan để tái xuất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục HQ tỉnh Quảng Ninh;

- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

Tái xuất hàng tạm nhập bán tại cửa hàng miễn thuế (Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh)
Số hiệu 5303/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 12/09/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Tái xuất hàng tạm nhập bán tại cửa hàng miễn thuế (Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh)
Tái xuất hàng tạm nhập bán tại cửa hàng miễn thuế (Công ty TNHH MTV Duyên Hải Quảng Ninh)