Tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế (Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cát Bi)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h00 ngày 19/05/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2303/TCHQ-GSQL

V/v Tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cát Bi

(Đ/c: Số 912 đường Ngô Gia Tự, p. Thành Tô, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 06/2021/CABIS ngày 12/4/2021 của Công ty cổ phần Thương mại Hàng không Cát Bi báo cáo vướng mắc về việc đồng bộ dữ liệu tờ khai tái xuất lên Hệ thống phần mềm quản lý hàng miễn thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 05/2/2021, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 714/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện Nghị định số 100/2020/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế, theo đó hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong thời gian chờ hoàn thiện Hệ thống phần mềm hàng hóa kinh doanh hàng miễn thuế đáp ứng yêu cầu Nghị định số 100/2020/NĐ-CP thực hiện:

“Đối với các quy định tại Nghị định số 100/2020/NĐ-CP yêu cầu truyền, gửi dữ liệu theo biểu mẫu số 02/PGH, 05/BKTMRV; 07/BCQT, 08/PGHKVTB, 09/BKTMKVTB, 10/DSHH, 11/BKHH, 12/BKHMT chỉ đạo các Chi cục quản lý cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế thực hiện kiểm tra, xác nhận trên 02 bản giấy theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 100/2020/NĐ-CP do doanh nghiệp xuất trình. Sau khi hoàn thành thủ tục, cơ quan hải quan lưu 01 bản, doanh nghiệp lưu 01 bản"

Đối với vướng mắc không truyền được dữ liệu hàng hóa xuất từ cửa hàng miễn thuế lên Hệ thống phần mềm quản lý hàng miễn thuế, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn trên.

Trường hợp còn vướng mắc phát sinh, đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Hải quan quản lý cửa hàng miễn thuế để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Hải quan TP Hải Phòng;

- Lưu: VT, GSQL (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mai Xuân Thành

 

Tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế (Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cát Bi)
Số hiệu 2303/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 18/05/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế (Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cát Bi)
Tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế (Công ty Cổ phần Thương mại Hàng không Cát Bi)