Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Số hiệu 17/2021/TT-BTC Ngày văn bản 26/02/2021
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 12/04/2021
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu