Quy định về không xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần năng lượng BCG - Băng Dương)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h10 ngày 20/02/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 974/TCHQ-PC

V/v Quy định về không xử phạt vi phạm hành chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần năng lượng BCG - Băng Dương

(Địa chỉ: Số 31, đường số 10, Ấp 4, Khu dân cư Nam Long, xã An Thạnh, Bến Lức, Long An)

Trả lời Văn bản số 07/CV.2020 đề ngày 30/01/2020 của Công ty cổ phần năng lượng BCG - Băng Dương về việc xem xét không xử phạt vi phạm hành chính, Tông cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc áp dụng khoản 6 Điều 5 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 4 Thông tư số 155/2016/TT- BTC ngày 20/10/2016: "Quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định được áp dụng đối với trường hợp người khai hải quan lần đầu làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó đã khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định về khai hải quan nhưng khai sai mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; khai sai thuế suất, mức thuế đối với hàng hóa đó theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan". Theo đó, quy định này đã xác định rõ điều kiện “lần đầu làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó”. Do đó, việc quý Công ty đề nghị xác định lần nhập khẩu đầu tiên theo hợp đồng, đơn hàng là không có cơ sở pháp lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để doanh nghiệp biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- P.TCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Chi cục HQ cảng Cái Lân;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng

 

Quy định về không xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần năng lượng BCG - Băng Dương)
Số hiệu 974/TCHQ-PC Ngày văn bản 20/02/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Quy định về không xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần năng lượng BCG - Băng Dương)
Quy định về không xử phạt vi phạm hành chính (Công ty cổ phần năng lượng BCG - Băng Dương)