Phí hải quan (Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL - VNPT)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h20 ngày 13/02/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 826/TCHQ-TXNK

V/v Phí hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL - VNPT

(Địa chỉ: 01 Huỳnh Tấn Phát, Sài Đồng , Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 96/2019/DHL Express ngày 25/12/2019 của Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL - VNPT (sau đây gọi tắt là Công ty) vướng mắc liên quan đến hệ thống trừ phí hải quan và những trường hợp miễn phí hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nâng cấp hệ thống:

Hiện nay, hệ thống kế toán thuế tập trung của cơ quan hải quan đã được nâng cấp đáp ứng việc ra thông báo phí hải quan và trừ lùi phí hải quan theo quy định tại Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.

Trường hợp còn vướng mắc về việc ra thông báo phí hải quan đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi phát sinh tờ khai để được hướng dẫn xử lý cụ thể.

2. Về trừ nhầm tiền phí, lệ phí:

Ngày 25/12/2018, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7586/TCHQ- TXNK về việc cấn trừ phí hải quan hàng xuất nhập khẩu có trị giá thấp trên hệ thống Vnaccs, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan TP Hà Nội, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh để được xử lý cụ thể.

3. Về các trường họp miễn thu phí:

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thu phí hải quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính.

Theo quy định tại Quyết định số 1893/QĐ-BTC ngày 24/09/2019 quy định các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, theo đó đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh nằm trong định mức theo quy định tại Thông tư số 274/2016/TT-BTC được miễn thu phí hải quan. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh vượt quá định mức miễn thu phí hải quan thì nộp phí hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để công TNHH chuyển phát nhanh DHL - VNPT biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục CNTT&TKHQ;

- Cục HQ TP. Hà Nội, TP. HCM;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tưởng

 

Phí hải quan (Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL - VNPT)
Số hiệu 826/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 13/02/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phí hải quan (Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL - VNPT)
Phí hải quan (Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL - VNPT)