Phí bản quyền (Tổng Công ty Khánh Việt)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 17h00 ngày 23/03/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1857/TCHQ-TXNK

V/v Phí bản quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Tổng Công ty Khánh Việt

(Địa chỉ: 118 Hùng Vương, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa)

Tiếp theo công văn sổ 938/TCHQ-TXNK ngày 18/2/2020 của Tổng cục Hải quan và trả lời công văn số 78/TCTKV ngày 25/02/2020 của Tổng công ty Khánh Việt đề nghị tư vấn về phí bản quyền, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc xác định các trường hợp phí bản quyền, phí giấy phép liên quan đến hàng hóa nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 14 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính và được sửa đổi, bổ sung tại điểm 4, 5 khoản 8 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính. Theo đó, nếu sản phẩm mang nhãn hiệu do Công ty sản xuất được thực hiện trên cơ sở các hoạt động “vấn điếu, vấn giấy nhũ, nối đầu lọc, vấn giấy nhôm, đóng lưỡi gà, dán tem, đóng bóng kính bao và cây, dán băng xé, đóng thùng...” thì tương ứng với các trường hợp quy định tại tiết c, d, g, h điểm 5 khoản 8 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC. Vì vậy, phí bản quyền phải trả cho quyền sử dụng 02 nhãn hiệu White Horse và Everest trên sản phẩm thuốc lá thành phẩm thỏa mãn điều kiện phải điều chỉnh cộng phí vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ nhập khẩu thực tế và các quy định nêu trên để xác định và kê khai trị giá hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Khánh Việt biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng

 

Phí bản quyền (Tổng Công ty Khánh Việt)
Số hiệu 1857/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 24/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phí bản quyền (Tổng Công ty Khánh Việt)
Phí bản quyền (Tổng Công ty Khánh Việt)