Phân tích phân loại hàng hóa (Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h45 ngày 12/01/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 114/TCHQ-TXNK

V/v Phân tích phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương

(Đ/c: 18L1-2 VSIP II, Đường số 3, KCN VN-Singapore 2, Thủ Dầu Một, Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5526/2020/VMBD-XNK ngày 17/11/2020 của Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương về kết quả phân tích phân loại của mặt hàng có tên khai báo là Tân dược Epiduo 0.1%/2.5% gel (Adapalen 0.1%; Benzoyl peroxide 2.5%). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại mặt hàng nhập khẩu tại tờ khai số 10193323211/A11 ngày 02/04/2018:

Mặt hàng nhập khẩu tại tờ khai số 10193323211/A11 ngày 02/04/2018 có kết quả phân tích là “Chế phẩm ngăn ngừa mụn trứng cá, dạng gel, chứa hoạt chất bemoyl peroxid, adapalene, đóng gói 15g/tuýp/ hộp”, phù hợp phân loại vào nhóm 33.04, mã số 3304.99.20 và đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại số 4857/TB-TCHQ ngày 22/7/2020.

2. Về việc áp dụng Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/4/2018 của Bộ Y tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2018:

Căn cứ quy định tại số thứ tự 165, Danh mục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06/4/2018 của Bộ Y tế, thì trường hợp mặt hàng nhập khẩu từ ngày 21/5/2018 nếu được xác định là Epiduo 0.1%/2.5% gel (chứa thành phần hoạt chất Adapalen; Benzoyl peroxide) thì phù hợp phân loại vào mã số 9850.00.00 quy định tại Mục II Chương 98 Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 (tương ứng mã số 3004.90.99 tại Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục Kiểm định Hải quan;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Phân tích phân loại hàng hóa (Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương)
Số hiệu 114/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 11/01/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân tích phân loại hàng hóa (Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương)
Phân tích phân loại hàng hóa (Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương)