Phân tích phân loại hàng hóa (Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h00 ngày 05/01/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 16/TCHQ-TXNK

V/v Phân tích phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2

(Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7854/DL2-XNK và số 7855/DL2-XNK ngày 14/12/2020 của Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 về kết quả phân tích phân loại của mặt hàng có tên khai báo là Dung dịch xịt ngoài (Dùng phòng ngừa lở loét tì đè, điều trị da do tì đè): SANYRENE CORPITOLINOL, 20ml. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm:

“1. Trường hợp cơ quan hải quan không đủ cơ sở để xác định tính chính xác việc phân loại hàng hóa của người khai hải quan thì thực hiện phân tích để phân loại hàng hóa

...

3. Để phân loại hàng hóa, người khai hải quan có thể sử dụng các dịch vụ giám định hàng hóa của các tổ chức giám định theo quy định của pháp luật hoặc cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để xác định các thông tin về thành phần, tỉnh chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Trường hợp Công ty tiếp tục nhập khẩu mặt hàng nêu trên thì đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự định làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Phân tích phân loại hàng hóa (Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2)
Số hiệu 16/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 04/01/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân tích phân loại hàng hóa (Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2)
Phân tích phân loại hàng hóa (Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2)