Phân tích hàng hóa (Công ty TNHH Thương mại phát triển Thuận Phú)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h40 ngày 13/05/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3087/TCHQ-TXNK

V/v Phân tích hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại phát triển Thuận Phú

(39/10 Nguyễn Văn Đừng, phường 6, quận 5, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20200421-01 của Công ty TNHH Thương mại phát triển Thuận Phú về việc đề nghị xác định mã số HS một số mặt hàng nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ:

2. Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuấtt khẩu, nhập khẩu

Tại công văn số 20200421-01, Công ty không cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật và các thông tin về sản phẩm, do đó Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở đế xác định mã số các sản phẩm của Công ty.

Để giải quyết vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để được hướng dẫn, hoặc làm thủ tục xác định trước mã số theo hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Vũ Thị Mai;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TXNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Phân tích hàng hóa (Công ty TNHH Thương mại phát triển Thuận Phú)
Số hiệu 3087/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 13/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân tích hàng hóa (Công ty TNHH Thương mại phát triển Thuận Phú)
Phân tích hàng hóa (Công ty TNHH Thương mại phát triển Thuận Phú)