Phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu (Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h15 ngày 17/06/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3997/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam

(P 314, Nhà A2, Số 1B Bắc Sơn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 03/2020/CV-VSTA ngày 19/5/2020 của Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam về vướng mắc liên quan đến việc phân loại và tính thuế nhập khẩu mặt hàng hạt giống rau và hạt giống dưa các loại. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã số phân loại các loại hạt giống rau, hạt giống dưa.

Theo quy định tại Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 thì trách nhiệm ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuôc thẩm quyền của Bô Tài chính và trường hợp có sự khác biệt về mã số giữa các danh mục quản lý chuyên ngành với danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì việc phân loại, xác định mã số HS thực hiện theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Theo đó, căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính và tham khảo chú giải chi tiết danh mục HS chương 12 thì các mặt hàng hạt dưa, hạt bí được phân loại thuộc nhóm 12.07, không phân biệt mục đích sử dụng để làm giống hay dùng cho mục đích khác là đúng theo các quy định của pháp luật về phân loại, xác định mã số hàng hóa.

2. Về chính sách ưu đãi miễn thuế đối với giống cây trồng.

Liên quan đến nội dung này, ngày 11/6/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3864/TCHQ-TXNK, theo đó chỉ đạo các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục miễn thuế đối với mặt hàng hạt giống rau, hạt giống dưa và hạt giống bí nhập khẩu theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 18, Điều 30, Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

 

Phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu (Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam)
Số hiệu 3997/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 17/06/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu (Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam)
Phân loại và áp dụng mức thuế đối với mặt hàng hạt giống nhập khẩu (Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam)