Phân loại thiết bị làm sạch băng tải (Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h45 ngày 09/11/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6564/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại thiết bị làm sạch băng tải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh

(Địa chỉ: Khu kinh tế Vũng Áng, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1806210/FHS-XNK ngày 12/06/2018 2018 của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty) đề nghị được hướng dẫn phân loại các mặt hàng là thiết bị làm sạch bề mặt cho băng tải (belt cleaner). Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 

1. Đặc điểm mặt hàng theo nội dung công văn số 1806210/FHS-XNK nêu trên:

- Tên hàng theo khai báo: Bộ phận của hệ thống băng tải phân phối liệu lò cao- Thiết bị làm sạch bề mặt băng tải.

- Cầu tạo: Lưỡi cạo bằng cao su; Miếng định vị lưỡi cạo bằng thép hợp kim; nắp bịt kín bằng cao su; thanh hòa hoãn bằng thép; giá đỡ cố định lưỡi cạo bằng thép; chốt hòa hoãn bằng thép; thanh cố định chữ L bằng thép; vít hỗ trợ bằng thép; vòng định vị giá đỡ lưỡi cạo bằng cao su thiết bị điều chỉnh bằng thép.

- Công dụng: Làm sạch bề mặt băng tải, ngăn không cho vật đóng bám dính vào bề mặt băng tải, rơi rớt về phía sau của hệ thống băng tải, gây ô nhiễm môi trường. Ngăn ngừa vật liệu đóng kẹt vào các con lăn.

- Vị trí lắp đặt: Được lắp đặt dưới bề mặt băng tải của tang đầu băng tải trên đường về của băng tải.

2. Căn cứ Chú giải 2a Phần XVI; mô tả và cấu trúc của nhóm 84.28 “Máy nâng hạ, giữ, xếp hoặc dỡ hàng khác (ví dụ, thang máy (lift), thang cuốn, băng tải, thùng cáp treo)”, nhóm 84.31 “Các bộ phận chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy thuộc các nhóm từ 84.25 đến 84.30” .

Điểm mặt hàng nêu trên phù hợp được phân loại nhóm 84.31, phân nhóm 8431.39 “- - Loại khác”, mã số 8431.39.90 “- - - Loại khác”

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Cục Kiểm định Hải quan;

- Cục HQ tỉnh Hà Tĩnh;

- Lưu: VT, TXNK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG C ỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

 

Phân loại thiết bị làm sạch băng tải (Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh)
Số hiệu 6564/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 09/11/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại thiết bị làm sạch băng tải (Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh)
Phân loại thiết bị làm sạch băng tải (Công ty TNHH Gang thép hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh)