Phân loại máy làm mát không khí bằng bay hơi (Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 17h00 ngày 12/04/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1713/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại máy làm mát không khí bằng bay hơi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG

(Tầng 46 Tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 021/02-Sym ngày 25/1/2021 của Công ty TNHH Symphony (Công ty) về vướng mắc phân loại máy làm mát không khí bằng bay hơi và tại văn bản ngày 15/3/2021 ủy quyền cho Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG giải trình và nhận văn bản trả lời liên quan đến vướng mắc trên. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ chú giải 4(b) Chương 85 - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS 2017 nhóm 84.79, nhóm 85.09;

- Mặt hàng “Máy làm mát không khí bằng bay hơi” loại có trọng lượng trên 20kg, có cấu tạo dạng khối chữ nhật, mặt trước là cửa gió đẩy gió mát ra, bên trong có một khoang chứa nước, một máy bơm nước thực hiện việc bơm nước tuần hoàn từ khoang chứa nước lên một khối giấy làn sóng rồi chảy về khoang chứa nước; trong quá trình chảy tuần hoàn, nước bị bay hơi, hơi nước thu nhiệt làm giảm nhiệt độ môi trường xung quanh và quạt thổi hơi mát ra mặt trước; thuộc nhóm 84.79, mã số 8479.60.00.

-     Mặt hàng “Máy làm mát không khí bằng bay hơi” có cấu tạo tương tự như trên, loại có trọng lượng không quá 20kg, thuộc nhóm 85.09, phân nhóm 8509.80 " - Thiết bị khác ”, mã số 8509.80.90.

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với quy định hiện hành và hướng dẫn nêu trên để thực hiện phân loại hàng hóa theo đúng quy định.    

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Phân loại máy làm mát không khí bằng bay hơi (Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG)
Số hiệu 1713/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 12/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại máy làm mát không khí bằng bay hơi (Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG)
Phân loại máy làm mát không khí bằng bay hơi (Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG)