Phân loại mặt hàng ray thép đã qua sử dụng (Công ty CP Thép Thăng Long)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h40 ngày 06/08/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5157/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng ray thép đã qua sử dụng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: Công ty CP Thép Thăng Long

(Số 109, ngõ 53 phố Đức Giang, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 54/2020/CV-TLS ngày 02/7/2020 của Công ty về việc phân loại mặt hàng ray thép đã qua sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT- BTC ngày 27/06/2017;

Căn cứ chú giải 8(a) Phần XV của HS 2017 về khái niệm phế liệu và mảnh vụn;

Căn cứ chú giải chi tiết HS của nhóm 73.02;

Căn cứ chú giải chi tiết nhóm 73.08;

Mặt hàng ray thép đã qua sử dụng được phân loại như sau:

- Trường hợp mặt hàng được sử dụng như phế liệu kim loại, sắt vụn thì phù hợp phân loại tại nhóm 72.04 Phế liệu và mảnh vụn sắt; thỏi đúc phế liệu nấu lại từ sắt hoặc thép.

- Trường hợp mặt hàng là đường ray xe lửa, tàu điện hoặc vật liệu xây dựng đường ray xe lửa, tàu điện theo mục đích thiết kế ban đầu, không kể mục đích sử dụng dự kiến của chúng, phù hợp phân loại tại nhóm 73.02 Vật liệu xây dựng đường ray xe lửa hoặc tàu điện bằng sắt hoặc thép, như: ray, ray dẫn hướng và ray có răng, lưỡi ghi, ghi chéo, cần bẻ ghi và các đoạn nối chéo khác, tà vẹt (dầm ngang), thanh nối ray, gối ray, tấm đệm ray, tấm đế (đế ray), thanh chống xô, bệ đỡ (bedplate), tà vẹt và vật liệu chuyên dùng khác cho việc ghép hoặc định vị đường ray.

- Trường hợp mặt hàng là đường ray nhà xưởng, cầu trục (với đặc trưng là một khi chúng được đặt đúng vị trí nào thì chúng vẫn ở đúng vị trí đó) phù hợp phân loại tại nhóm 73.08 Các kết cấu (trừ nhà lắp ghép thuộc nhóm 94.06) và các bộ phận rời của các kết cấu (ví dụ, cầu và nhịp cầu, cửa cống, tháp, cột lưới, mái nhà, khung mái, cửa ra vào, cửa sổ, và các loại khung cửa, ngưỡng cửa ra vào, cửa chớp, lan can, cột trụ và các loại cột khác), bằng sắt hoặc thép; tấm, thanh, góc, khuôn, hình, ống và các loại tương tự, đã được gia công để dùng làm kết cấu, bảng sắt hoặc thép.

Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật, hàng hóa thực tế, đối chiếu với các quy định nêu trên để xác định mã số hàng hóa cho phù hợp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP Thép Thăng Long biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Phân loại mặt hàng ray thép đã qua sử dụng (Công ty CP Thép Thăng Long)
Số hiệu 5157/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 06/08/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng ray thép đã qua sử dụng (Công ty CP Thép Thăng Long)
Phân loại mặt hàng ray thép đã qua sử dụng (Công ty CP Thép Thăng Long)