Phân loại mặt hàng Nước đông trùng hạ thảo (Công ty CP dịch vụ XNK Thành Phát)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h45 ngày 07/07/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4523/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng Nước đông trùng hạ thảo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2017

Kính gửi: Công ty CP dịch vụ XNK Thành Phát

(KCN Phú Minh, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số TP2017/03 ngày 08/6/2017 của Công ty CP DV XNK Thành Phát (Công ty) về mã HS đối với mặt hàng Nước đông trùng hạ thảo. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc phân loại mặt hàng Nước đông trùng hạ thảo do Công ty nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã gửi mẫu hàng do Công ty gửi để xin ý kiến phân loại của Tổ chức Hải quan thế giới. Tổ chức Hải quan thế giới đã có văn bản số 16NL0298-K0 ngày 25/8/2016 phân loại mặt hàng vào nhóm 22.02, phân nhóm 2202.90.

Do đó, đề nghị Công ty thực hiện phân loại mặt hàng Nước đông trùng hạ thảo vào mã số 2202.90.30 theo Thông báo kết quả phân loại số 3261/TB-TCHQ ngày 20/4/2016 và công văn số 1860/TCHQ-TXNK ngày 22/3/2017 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Dịch vụ XNK Thành Phát biết ./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

Phân loại mặt hàng Nước đông trùng hạ thảo (Công ty CP dịch vụ XNK Thành Phát)
Số hiệu 4523/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 05/07/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng Nước đông trùng hạ thảo (Công ty CP dịch vụ XNK Thành Phát)
Phân loại mặt hàng Nước đông trùng hạ thảo (Công ty CP dịch vụ XNK Thành Phát)