Văn bản hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng "Máy nghiền cà phê" (Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên - Nhà máy Cà phê Sài Gòn)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h20 ngày 01/08/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5019/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng "Máy nghiền cà phê"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2017

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên - Nhà máy Cà phê Sài Gòn

(Địa chỉ: Lô A, đường NA7, KCN Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04.17/TN-TCHQ ngày 27/06/2017 của Chi nhánh Gông ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên - Nhà máy Cà phê Sài Gòn vệ việc phân loại mặt hàng "Máy nghiền cà phê", đã được hướng dẫn tại công văn số 3580/TCHQ-TXNK ngày 30/05/2017 của Tổng cục Hải quan. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (DMHH XNK Việt Nam);

1. Theo Chú giải Chi tiết HS 2012, nhóm 84.37:

(III) MÁY DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NGŨ CỐC HOẶC RAU ĐẬU ĐẪ ĐƯỢC LÀM KHÔ

- Phần này thuộc nhóm này không bao gồm:

(a) Máy hoặc thiết bị hoạt động bằng việc trao đổi nhiệt độ (nhóm 84.19).

Tuy nhiên, theo Chú giải Chi tiết HS 2012 nhóm 84.19:

...nhóm này không bao gồm các loại máy và thiết bị mà trong đó việc làm nóng hoăc làm lạnh dù rất quan trọng, chỉ đơn thuần là chức năng thứ yếu được thiết kế để hỗ trợ cho chức năng cơ khí chính của chúng.

Căn cứ theo nội dung Chú giải HS 2012 nêu trên, mặt hàng không phù hợp phân loại nhóm 84.19 (do quá trình tác động nhiệt chỉ là chức năng phụ hỗ trợ chức năng nghiền cà phê như ý kiến của Công ty), vì vậy không bị loại trừ khỏi nhóm 84.37.

2. Trích dẫn nội dung Chú giải nhóm 84.79 của Công ty tại công văn số 04.17/TN-TCHQ nêu trên là không chính xác (thiếu từ "không được" như gạch chân ở dưới).

Như đã nêu tại công văn số 3580/TCHQ-TXNK, theo Chú giải Chi tiết HS 2012 nhóm 84.79, nhóm này bao gồm, ví dụ: (2) Máy ép, máy nghiền, máy xay, máy trộn, v.v.., không được thiết kế cho các hàng hóa hoặc ngành công nghiệp cụ thể (Presses, crushers, grinders, mixers, etc., not designed for particular goods or industries).

Do vậy, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng nội dung đã hướng dẫn tại công văn số 3580/TCHQ-TXNK ngày 30/05/2017 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên - Nhà máy Cà phê Sài Gòn, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

Phân loại mặt hàng "Máy nghiền cà phê" (Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên - Nhà máy Cà phê Sài Gòn)
Số hiệu 5019/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 28/07/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực hết hiệu lực theo cv 6832/TCHQ-TXNK ngày 19/10/2017
Phân loại mặt hàng "Máy nghiền cà phê" (Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên - Nhà máy Cà phê Sài Gòn)
Phân loại mặt hàng "Máy nghiền cà phê" (Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên - Nhà máy Cà phê Sài Gòn)