Phân loại mặt hàng khai báo "Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9" (Công ty CP Thương mại Polvita)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h30 ngày 19/08/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5481/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng khai báo "Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2020

Kính gửi: Công ty CP Thương mại Polvita

(Lô B7&B8, Ngách 1, Ngõ 187 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06/2020/TCHQ ngày 02/6/2020 của Công ty CP Thương mại Polvita về việc phân loại mặt hàng khai báo “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”. Về việc này, Tống cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2164/TCHQ-TXNK ngày 03/4/2020 trả lời công văn số 01/2020/TCHQ ngày 30/3/2020 cua Công ty CP Thương mại Polvita.

Về phân loại mặt hàng “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9”, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 1502/TCHQ-TXNK ngày 11/3/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Thương mại Polvita biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

 

Phân loại mặt hàng khai báo "Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9" (Công ty CP Thương mại Polvita)
Số hiệu 5481/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 18/08/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng khai báo "Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9" (Công ty CP Thương mại Polvita)
Phân loại mặt hàng khai báo "Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega-3,6,9" (Công ty CP Thương mại Polvita)