Phân loại mặt hàng đá (Hiệp hội đá Thanh Hóa, Cộng đồng các doanh nghiệp xuất khẩu đá, Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT và Công ty CP Sản xuất Vật liệu xây dựng Hữu Nghị)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h30 ngày 21/01/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 290/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng đá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: - Hiệp Hội đá Thanh Hóa;

- Cộng đồng doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu đá;

- Công ty CP Sản xuất vật liệu xây dựng Hữu Nghị;

(Đ/c Tầng 221, 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội)

- Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT.

(Đ/c Số 434 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điền, H. Thanh Trì, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CV-HHĐTH ngày 12/01/2021 của Hiệp hội Đá Thanh Hóa và Đơn cầu cứu ngày 07/01/2020 của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu đá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 22/12/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8019/TCHQ- TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng đá. Theo đó mặt hàng xuất khẩu là Đá vôi, đá chứa canxi (trừ: nhũ đá vôi, đá vôi trắng và đá hoa trắng), đáp ứng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6072:2013 thì thuộc nhóm 25.21.

Ngày 31/12/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 8206/TCHQ- TXNK trả lời Công ty về việc phân loại mặt hàng đá theo công văn số 8019/TCHQ-TXNK.

Đề nghị Công ty căn cứ vào thực tế hàng hóa và đối chiếu với các hướng dẫn nêu trên của Tổng cục Hải quan để phân loại và tính thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội đá Thanh Hóa, Cộng đồng các doanh nghiệp xuất khẩu đá, Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT và Công ty CP Sản xuất Vật liệu xây dựng Hữu Nghị biết, thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Phân loại mặt hàng đá (Hiệp hội đá Thanh Hóa, Cộng đồng các doanh nghiệp xuất khẩu đá, Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT và Công ty CP Sản xuất Vật liệu xây dựng Hữu Nghị)
Số hiệu 290/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 21/01/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng đá (Hiệp hội đá Thanh Hóa, Cộng đồng các doanh nghiệp xuất khẩu đá, Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT và Công ty CP Sản xuất Vật liệu xây dựng Hữu Nghị)
Phân loại mặt hàng đá (Hiệp hội đá Thanh Hóa, Cộng đồng các doanh nghiệp xuất khẩu đá, Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT và Công ty CP Sản xuất Vật liệu xây dựng Hữu Nghị)