Phân loại mặt hàng chân giò lợn đông lạnh (Công ty TNHH SXTM Đại Lộc Vina)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h45 ngày 09/06/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2793/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng chân giò lợn đông lạnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH SXTM Đại Lộc Vina

(Địa chỉ: 261-263 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày DLVN/012021 ngày 20/5/2021 của công ty TNHH SXTM XNK Đại Lộc Vina đề nghị hướng dẫn việc áp mã HS cho mặt hàng Chân giò lợn đông lạnh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Do Công ty chỉ nêu tên hàng chung chung, với hình ảnh sản phẩm kèm theo không xác định được tỷ lệ thịt, xương,..., do vậy, không có cơ sở để xác định mã số hàng hóa.

Đề nghị Công ty căn cứ hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu, đối chiếu với mô tả hàng hóa để xác định mã số hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH SXTM XNK Đại Lộc Vina biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Phân loại mặt hàng chân giò lợn đông lạnh (Công ty TNHH SXTM Đại Lộc Vina)
Số hiệu 2793/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 08/06/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng chân giò lợn đông lạnh (Công ty TNHH SXTM Đại Lộc Vina)
Phân loại mặt hàng chân giò lợn đông lạnh (Công ty TNHH SXTM Đại Lộc Vina)