Phân loại hàng hóa mặt hàng nhôm nhập khẩu (Công ty cổ phần Oristar)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h45 ngày 11/08/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3958/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng nhôm nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần Oristar

(Tầng 9, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0807/2021/ORISTAR ngạy 08/7/2021 của Công ty cổ phần Oristar (Công ty) liên quan đến việc phân loại mặt hàng nhôm nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC;

Chú giải pháp lý l  (a), (d) Chương 76 quy định:

(a) Thanh và que

Các sản phẩm được cán, ép đùn, kéo hoặc rèn, không ở dạng cuộn, có mặt cắt ngang đông đặc đều nhau dọc theo chiều dài, hình dạng mặt cắt là hình tròn, bầu dục, chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác đều hoặc đa giác đều lồi (kể cả "hình tròn phẳng" và "hình chữ nhật biến dạng”, có hai cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song). Các sản phẩm có mặt cắt ngang là hình chữ nhật (kể cả hình vuông), tam giác hoặc đa giác có thể có góc được làm tròn dọc theo chiều dài. Chiều dày của các sản phẩm có mặt cắt ngang hình chữ nhật (kể cả "hình chữ nhật biến dạng") phải trên 1/10 chiều rộng. Khái niệm này cũng áp dụng cho các sản phẩm được đúc hay thiêu kết có cùng hình dạng và kích thước đã được gia công thêm sau khi sản xuất (trừ cách cắt gọt đơn giản hoặc cạo gỉ), với điều kiện bằng cách đó chúng không mang đặc tính của các mặt hàng hoặc sản phẩm của các nhóm khác.

(d) Tấm, lá, dải và lả mỏng

Các sản phẩm có bề mặt được làm phẳng (trừ các sản phẩm chưa gia công thuộc nhóm 76.01), ở dạng cuộn hoặc không, có mặt cắt ngang đặc hình chữ nhật (trừ hình vuông) có hoặc không có các góc được làm tròn (kể cả "hình chữ nhật biến dạng”, có 2 cạnh đối diện là vòng cung lồi, hai cạnh kia thẳng, chiều dài bằng nhau và song song) chiều dày bằng nhau, cụ thể:

-  với dạng hình chữ nhật (kể cả hình vuông) chiều dày không quả 1/10 chiều rộng,

- với các hình dạng khác trừ hình chữ nhật và hình vuông, với mọi kích thước, với điều kiện chúng không mang đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.

Ngoài những mặt hàng khác, các nhóm 76.06 và 76.07 áp dụng cho các tấm, lá, dải và lá mỏng đã gia công theo hình mẫu (ví dụ, rãnh, gân, carô, hình giọt nước, hình núm, hình thoi) và các sản phẩm đó được khoan, làm lượn sóng, đánh bóng hoặc tráng với điều kiện là bằng cách đó chúng không mang các đặc tính của mặt hàng hay sản phẩm của nhóm khác.

Theo chú giải pháp lý l (a), (d) Chương 76 nêu trên thì việc xác định mặt hàng ở dạng Thanh và que hoặc dạng Tấm, lá, dải và lá mỏng thuộc Chương 76 phải căn cứ vào phương pháp sản xuất, hình dạng mặt cắt, kích thước chiều dày và chiều rộng, ở dạng cuộn hay dạng khác, mức độ gia công thêm sau khi sản xuất...

Tại công văn số 0807/2021/ORISTAR, Công ty chỉ đưa ra các thông tin về kích thước (không rõ thông số chiều dày và chiều rộng), phương pháp để sản xuất, không có tài liệu kỹ thuật, không có hình ảnh, thông tin nhà sản xuất và các thông tin khác có liên quan. Do vậy, Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở xác định bản chất hàng hóa làm căn cứ phân loại. Đề nghị Công ty đối chiếu thực tế hàng hóa, các quy định nêu trên để thực hiện. Trường họp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Hoàng Việt Cường;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- PCT Đào Thu Hương;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng

 

Phân loại hàng hóa mặt hàng nhôm nhập khẩu (Công ty cổ phần Oristar)
Số hiệu 3958/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 10/08/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa mặt hàng nhôm nhập khẩu (Công ty cổ phần Oristar)
Phân loại hàng hóa mặt hàng nhôm nhập khẩu (Công ty cổ phần Oristar)