Phân loại hàng hóa mặt hàng Engine ECU (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam - VAMA)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 22/07/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3678/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng Engine ECU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam - VAMA

(Tầng 10, Tòa nhà số 9 Đào Duy ANh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội)

Ngày 18/9/2020, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 6129/TCHQ-TXNK về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng “Engine ECU” vào nhóm 85.37, mã số 8537.10.99. Sau đó Tổng cục Hải quan tiếp tục nhận được kiến nghị của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam và một số doanh nghiệp đề nghị xem xét lại việc hướng dẫn phân loại mặt hàng “Engine ECU” tại công văn nêu trên. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc này, Tổng cục Hải quan đã có tham khảo ý kiến và đề nghị Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) có khuyến nghị về mã số phân loại của mặt hàng “Engine ECU”.

Ngày 13/7/2021, Ban thư ký WCO đã có khuyến nghị trả lời Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa đối với mặt hàng “Engine ECU”. Theo nội dung khuyến nghị của WCO, mặt hàng “Engine ECU” phù hợp phân loại vào nhóm 85.37, phân nhóm 8537.10.

Vì lý do trên, Tống cục Hải quan giữ nguyên việc hướng dẫn phân loại mặt hàng “Engine ECU” vào nhóm 85.37, mã số 8537.10.99 theo công văn số 6129/TCHQ-TXNK ngày 18/9/2020.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- PCT Đào Thu Hương;

- Công ty TNHH ô tô Mitsubishi Việt Nam;

- Công ty CP sản xuất ô tô Hyundai Thành Công;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng

 

Phân loại hàng hóa mặt hàng Engine ECU (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam - VAMA)
Số hiệu 3678/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 21/07/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa mặt hàng Engine ECU (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam - VAMA)
Phân loại hàng hóa mặt hàng Engine ECU (Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam - VAMA)