Phân loại hàng hóa mặt hàng bộ phụ tùng dùng để nâng cấp thiết bị (Công ty Cổ phần Tetra Park Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 13/03/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1568/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng bộ phụ tùng dùng để nâng cấp thiết bị

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tetra Park Việt Nam

(Lầu 14, 235 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) nhận được công văn số 0502/CV ngày 05/02/2020 của Công ty cổ phần Tetra Pak Việt Nam (Công ty) về vướng mắc phân loại “bộ phụ tùng dùng để nâng cấp thiết bị”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Do thông tin Công ty cung cấp chưa đầy đủ (ví dụ: chỉ cung cấp bản vẽ, chưa chi tiết đầy đủ tất cả các thành phần, linh kiện của bộ phụ tùng; chưa chú thích, mô tả đặc điểm chức năng, cách thức hoạt động của từng linh kiện; chưa đầy đủ thông tin để làm rõ chức năng của bộ phụ tùng đối với Máy rót sữa; cách thức sắp xếp, đóng gói hàng hóa ...) nên cơ quan Hải quan không có đủ cơ sở để hướng dẫn phân loại, áp mã số hàng hóa chính xác theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

2. Liên quan đến vướng mắc phân loại “bộ phụ tùng dùng để nâng cấp thiết bị”, ngày 31/12/2019 Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan đã có công văn số 13800/TXNK-PL hướng dẫn nguyên tắc phân loại và các quy định liên quan đề nghị Công ty nghiên cứu.

Trường hợp còn vướng mắc thì Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Tetra Pak Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Phân loại hàng hóa mặt hàng bộ phụ tùng dùng để nâng cấp thiết bị (Công ty Cổ phần Tetra Park Việt Nam)
Số hiệu 1568/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 13/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa mặt hàng bộ phụ tùng dùng để nâng cấp thiết bị (Công ty Cổ phần Tetra Park Việt Nam)
Phân loại hàng hóa mặt hàng bộ phụ tùng dùng để nâng cấp thiết bị (Công ty Cổ phần Tetra Park Việt Nam)