Phân loại hàng hóa mặt hàng bàn là cây sử dụng hơi nước (Công ty TNHH Panasonic Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 09/09/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5929/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng bàn là cây sử dụng hơi nước

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Việt Nam

(Lô J1-H2, KCN Thăng Long, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2020.07.17-001/CV-PSV ngày 17/7/2020 của Công ty TNHH Panasonic Việt Nam về việc phân loại mặt hàng “Bàn là cây sử dụng hơi nước”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Tham khảo chú giải chi tiết HS.

Trên cơ sở thông tin về hàng hóa do Công ty cung cấp theo công văn 2020.07.17-001/CV-PSV, Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo theo công văn số 10059/HQHP-TXNK ngày 11/8/2020, và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo theo công văn số 2276/HQHCM-TXNK ngày 12/8/2020, mặt hàng nhập khẩu xem xét là: Bàn là hơi nước dạng cây (bàn ủi hơi nước) hiệu Panasonic, model NI-GWE080WRA và NI-GSE050ARA, sử dụng cho mục đích gia dụng, điện áp 220V, 50-60Hz, công suất 1800-2140W, có bình chứa nước dung tích 2 lít, phù hợp phân loại vào nhóm 85.16, mã số 8516.40.90.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Panasonic Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục HQ TP Hải Phòng;

- Cục HQ TP Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

 

Phân loại hàng hóa mặt hàng bàn là cây sử dụng hơi nước (Công ty TNHH Panasonic Việt Nam)
Số hiệu 5929/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 09/09/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa mặt hàng bàn là cây sử dụng hơi nước (Công ty TNHH Panasonic Việt Nam)
Phân loại hàng hóa mặt hàng bàn là cây sử dụng hơi nước (Công ty TNHH Panasonic Việt Nam)