Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Huỳnh Thy)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h00 ngày 18/06/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2972/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Huỳnh Thy

(Số 96/26C đường số 5, phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/2021/HT ngày 12/5/2021 của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Huỳnh Thy (Công ty) về việc phân loại mặt hàng “Self-loading mobile concrete mixer”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Các mặt hàng “Self-loading mobile concrete mixer” tại công văn số 04/2021/HT đã được Công ty phản ánh tại công văn trước đây số HT1805/CV/F001 ngày 03/06/2018.

Căn cứ các quy định của pháp luật và trên cơ sở ý kiến của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại công văn số 1000/ĐKVN-VAQ ngày 25/03/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2045/TCHQ-TXNK ngày 9/4/2019 hướng dẫn phân loại mặt hàng “Self-loading mobile concrete mixer” trả lời công văn số HT1805/CV/F001 của Công ty ngày 09/4/2019. Do vậy, đề nghị Công ty phân loại mặt hàng theo đúng hướng dẫn tại công văn số 2045/TCHQ-TXNK.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Huỳnh Thy biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Huỳnh Thy)
Số hiệu 2972/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 17/06/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Huỳnh Thy)
Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Huỳnh Thy)