Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH Đông Sơn Pacific)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h45 ngày 13/07/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4669/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Đông Sơn Pacific

(Đ/c: Số 12A, ngách 5, ngõ 142, phố Nguyễn Đình Hoàn, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 07/ĐS-XNK ngày 4/7/2020 của Công ty TNHH Đông Sơn Pacific đề nghị phân loại mặt hàng Xỉ hạt lò điện luyện phốt pho (GPS) (Quaczit + Than cốc + apatit -> Lò điện-> Thu phốt pho dạng hơi và xỉ thải Xỉ nóng chảy -> Làm nguội nhanh bằng hơi nước-> xỉ hạt). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bố sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2019; Nội dung Chú giải 3 Chương 26 và tham khảo Chú giải Chi tiết HS nhóm 26.20 và nhóm 26.21 thì:

-  Trường hợp xác định mặt hàng là Xỉ hạt lò điện luyện phốt pho (GPS) - Xỉ hạt thu được từ quá trình luyện phốt pho vàng bằng công nghệ lò điện; thành phần chủ yếu chứa các ôxít CaO (43%-47,18%), Si02 (37,68%-39,l%), AI2O3 (2,50%-3,03%), MgO(l,92%-3,34%), Fe2O3 (0,24%-1,12%) được dùng trong công nghiệp tách kim loại hay dùng để sản xuất các họp chất hoá học của kim loại thì phù hợp phân loại vào nhóm 26.20 “Xỉ, tro và cặn (trừ loại thu được từ quá trình sản xuất sắt hoặc thép), có chứa kim loại, arsen hoặc các hợp chất của chúng”, mã số 2620.99.90 “- - -  Loại khác"

-  Trường hợp xác định mặt hàng là Xỉ hạt lò điện luyện phốt pho (GPS) - Xỉ hạt thu được từ quá trình luyện phốt pho vàng bằng công nghệ lò điện; thành phần chủ yếu chứa các ôxít CaO (43%-47,18%), S1O2 (37,68%-39,1%), AI2O3 (2,50%-3,03%), MgO(1,92%-3,34%), Fe203 (0,24%-1,12%) được dùng cho mục đích khác không phải mục đích nêu trên thì phù hợp phân loại vào nhóm 26.21 “Xỉ và tro khác, kể cả tro tảo biển (tảo bẹ); tro và cặn từ quá trình đốt rác thải đô thị”, mã số 2621.90.00 " - Loại khác"

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

 

Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH Đông Sơn Pacific)
Số hiệu 4669/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 13/07/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH Đông Sơn Pacific)
Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH Đông Sơn Pacific)