Nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học (Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h00 ngày 31/10/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6845/TCHQ-GSQL

V/v Nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trả lời công văn số 414/VĐCKS-KHCN ngày 04/10/2019 của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách quản lý và thủ tục hải quan

Chính sách quản lý thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ- CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ. Thủ tục hải quan, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

2. Về chính sách thuế

Căn cứ quy định tại Khoản 21 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được, tài liệu, sách báo khoa học chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triên công nghệ được miễn thuế nhập khẩu. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều này.

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, thiết bị thuộc Dự án nêu tại công văn số 414/VĐCHS-KHCN dẫn trên được miễn thuế nhập khẩu, đề nghị Viện liên hệ Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Nội Bài để được xem xét giải quyết nhập khẩu và miễn thuế cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản nội dung nêu trên để biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c TT Vũ Thị Mai;

- Đ/c TCT Nguyễn Văn Cẩn;

- Lưu: VT, GSQL.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Đức Hùng

 

Nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học (Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Số hiệu 6845/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 31/10/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học (Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học (Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản - Bộ Tài nguyên và Môi trường)