Nhập khẩu hàng hóa SXXK (Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h20 ngày 06/12/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7230/TCHQ-TXNK

V/v Nhập khẩu hàng hóa SXXK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

(Đ/c: tầng 21, PV1 Tower, số 1 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số VN429 ngày 12/11/2018 của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nanrvề việc thực hiện quy định pháp luật trong việc hoàn thuế đối với nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cung cấp cho doanh nghiệp khác để sản xuất hàng , xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế:

"a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu.

c) Sản phẩm xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất xuất khẩu;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khẩu hàng hóa, xuất khẩu sản phẩm.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khẩu trước đây."

Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày 01/09/2016, trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không trực tiếp sản xuất mà cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác sản xuất, gia công và tự xuất khẩu sản phẩm thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP nên không được hoàn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, linh kiện nêu trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam được biết và trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của Quý Văn phòng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Hưng

 

Nhập khẩu hàng hóa SXXK (Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam)
Số hiệu 7230/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 07/12/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Nhập khẩu hàng hóa SXXK (Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam)
Nhập khẩu hàng hóa SXXK (Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam)