Nhập khẩu hàng hóa SXXK (Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h45 ngày 20/01/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 395/TCHQ-TXNK

V/v Nhập khẩu hàng hóa SXXK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2020

Kính gửi: Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc

(Số 47 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1921/HHTMHQ ngày 02/12/2019 của Hiệp hội Thương mại & Công nghiệp Hàn Quốc về việc kiến nghị miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu và phiếu trình Bộ số 19357 ngày 05/12/2019 của Bộ Tài chính, phiếu chuyển số 1905/VP-CP ngày 12/12/2019 của Văn phòng Chính phủ, phiếu chuyển số 1071/PC-TCT ngày 17/12/2019 của Tổng cục Thuế, công văn ngày 24/12/219 của Vụ Chính sách thuế về việc chuyển công văn số 1921/HHTMHQ ngày 02/12/2019 của Hiệp hội Thương mại & Công nghiệp Hàn Quốc. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ;

1. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP không quy định miễn thuế đối với các trường họp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để SXXK nhưng giao cho đơn vị khác gia công, sản xuất lại một số công đoạn, về vấn đề này, ngày 29/10/2019 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6786/TCHQ-TXNK trả lời. Đề nghị các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

2. Thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP; trong đó, Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến của các đơn vị và sửa đổi, bổ sung quy định về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất xuất nhẩu nhưng thuê đơn vị khác gia công lại. Theo đó, trường hợp Chính phủ thông qua dự thảo Nghị định như nêu trên thì vướng mắc của Hiệp hội sẽ được tháo gỡ kể từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc được biết và trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của Hiệp hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

 

Nhập khẩu hàng hóa SXXK (Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc)
Số hiệu 395/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 16/01/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Nhập khẩu hàng hóa SXXK (Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc)
Nhập khẩu hàng hóa SXXK (Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc)