Nhập khẩu hàng hóa SXXK (Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h40 ngày 29/10/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6786/TCHQ-TXNK

V/v Nhập khẩu hàng hóa SXXK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc

(Số 47 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1911/HHTMHQ ngày 26/9/2019 của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc về việc kiến nghị miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì cơ sở đế xác định hàng hóa được miễn thuế:

"a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khẩu có cơ sở sản xuất hàng hóa xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thông báo cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về hải quan;

b) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được sử dụng để sản xuất sản phẩm đã xuất khẩu.

Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được miễn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế xuất khẩu, được xác định khi quyết toán việc quản lý, sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan.

Khi quyết toán, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu thực tế sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công thực tế nhập khẩu đã được miễn thuế khi làm thủ tục hải quan."

Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày 01/09/2016, trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không trực tiếp sản xuất toàn bộ hàng hóa xuất khẩu mà đưa một phần hoặc toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công một hoặc một số công đoạn sau đó nhận lại sản phẩm sau gia công để tiếp tục sản xuất và xuất khẩu sản phẩm hoặc đưa hàng hóa nhập khẩu vào sản xuất, sau đó thuê tổ chức, cá nhân khác thực hiện gia công một hoặc một số công đoạn, nhận lại sản phẩm sau gia công để tiếp tục sản xuất và/hoặc xuất khẩu sản phẩm thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ- CP nên không được miễn thuế nhập khẩu đối với phần hàng hóa nhập khẩu đưa đi gia công.

2. Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc và đã báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ cho phù hợp với thực tế.

3. Trước mắt, đề nghị các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa để sản xuất hàng xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc được biết và trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của Quý Hiệp hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ CST, Vụ PC-Bộ TC;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Dương Thái

 

Nhập khẩu hàng hóa SXXK (Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc)
Số hiệu 6786/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 29/10/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Nhập khẩu hàng hóa SXXK (Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc)
Nhập khẩu hàng hóa SXXK (Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc)