Nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời (Công ty Cổ phần điện Gia Lai)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 12/04/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1635/TCHQ-TXNK

V/v Nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần điện Gia Lai

(Số 114 Trường Chính, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai)

Trả lời công văn số công văn số 77/2021/CV-GEC ngày 30/3/2021 của Công ty cổ phần Điện Gia Lai về việc xem xét không hồi tố danh mục miễn thuế thuộc dự án nhà máy điện mặt trời Phong Điền, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ số thứ tự 50, 57 Phụ lục III về Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đến ngày 14/5/2018) quy định “Các cấu kiện bằng thép”- Loại thông dụng và khung nhà thép, dầm cầu thép đường bộ (mã HS 7308), “Các cấu kiện nhôm định hình” (mã HS 7610) thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được.

Liên quan đến thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án nhà máy điện mặt trời, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 686/TCHQ-TXNK ngày 5/02/2021

Đề nghị Công ty cổ phần Điện Gia Lai nghiên cứu quy định, hướng dẫn tại công văn số 686/TCHQ-TXNK hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Điện Gia Lai được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn

 

Nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời (Công ty Cổ phần điện Gia Lai)
Số hiệu 1635/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 09/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời (Công ty Cổ phần điện Gia Lai)
Nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời (Công ty Cổ phần điện Gia Lai)