Miễn thuế hàng quà biếu, tặng (Công ty TNHH Samsung Electrics Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h45 ngày 23/03/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1526/TCHQ-TXNK

V/v Miễn thuế hàng quà biếu, tặng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Electrics Việt Nam

(Đ/c: KCN Yên Phong 1, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20180309-2231/COM-SEV ngày 13.03.2018 của Công ty TNHH Samsung Electrics Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu, tặng cho Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an. Tổng cục Hải quan trân trọng thiện chí của Công ty TNHH Samsung Electrics Việt Nam dành cho việc hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy của Việt Nam và xin trao đổi như sau:

Hiện nay theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì không có quy định miễn thuế nhập khẩụ đối với quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức, cá nhân Việt Nam. Do đó, trường hợp Công ty TNHH Samsung Electrics Việt Nam nhập khẩu số camera tầm nhiệt sau đó tặng cho Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an không được miễn thuế nhập khẩu.

Tuy nhiên, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam là trường hợp được miễn thuế nhập khẩu (theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13). Vì vậy, đề nghị Công ty TNHH Samsung Electrics Việt Nam liên hệ để Tập đoàn Samsung Điện tử (Hàn Quôc) trực tiếp đứng tên làm thủ tục tặng cho Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - Bộ Công an. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại khọản 3, khoản 4 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1.9.2016 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan xin trao đổi để Công ty TNHH Samsung Electrics Việt Nam biết.

Trân trọng./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

Miễn thuế hàng quà biếu, tặng (Công ty TNHH Samsung Electrics Việt Nam)
Số hiệu 1526/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 22/03/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Miễn thuế hàng quà biếu, tặng (Công ty TNHH Samsung Electrics Việt Nam)
Miễn thuế hàng quà biếu, tặng (Công ty TNHH Samsung Electrics Việt Nam)