Miễn thuế hàng hóa NK thuộc tờ khai trước ngày 01/09/2016 theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ (HQ các tỉnh, thành phố)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h40 ngày 22/08/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 11002/BTC-TCHQ

V/v Miễn thuế hàng hóa NK thuộc tờ khai trước ngày 01/09/2016 theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2017

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trong việc thực hiện điểm XII công văn số 12166/BTC- TCHQ ngày 31/8/2016 của Bộ Tài chính. Tiếp theo công văn số 12166/BTC- TCHQ, Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất thuộc tờ khai hải quan đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 01/9/2016, như sau:

1. Tất cả hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu chưa xuất khẩu sản phẩm (nguyên liệu còn tồn kho, chưa đưa vào sản xuất hoặc đã sản xuất nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm), hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất nhưng chưa tái xuất thuộc các tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan trước ngày 01/09/2016, chưa nộp thuế thì thực hiện miễn thuế theo quy định tại khoản 7, điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và Điều 12, Điều 13 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

2. Người nộp thuế có văn bản đề nghị cơ quan hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế đối với tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/9/2016, trong đó nêu rõ tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu làm cơ sở thực hiện miễn thuế theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP (nêu rõ số lượng hàng hóa đã nhập khẩu theo tờ khai hải quan, số lượng hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng, số lượng hàng hóa sử dụng đúng mục đích đề nghị chuyển sang đối tượng miễn thuế), số lượng hàng hóa và số tiền thuế tương ứng với hàng hóa được miễn thuế kê khai trên tờ khai hải quan mới như quy định hiện hành về chuyển đổi mục đích sử dụng (căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm tờ khai ban đầu).

3. Về việc khai báo một số chỉ tiêu thông tin trên tờ khai mới: Người khai hải quan/người nộp thuế thực hiện khai báo thông tin tờ khai điện tử nhập khẩu theo hướng dẫn tại mẫu số 1 điểm 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, ngoài ra Bộ Tài chính hướng dẫn khai báo một số chỉ tiêu như sau:

+ Chỉ tiêu "Mã loại hình": Khai mã E31 đối với tờ khai nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, khai mã G11 đối với loại hình tạm nhập - tái xuất;

+ Chỉ tiêu "Tên người xuất khẩu": Khai báo giống với người xuất khẩu đã khai tại chỉ tiêu "Tên người xuất khẩu" của tờ khai ban đầu;

+ Chỉ tiêu "Mã hiệu phương thức vận chuyển": Khai "9";

+ Chỉ tiêu "Địa điểm xếp hàng": Ô 1 nhập mã "VNZZZ", ô 2 nhập tên kho hàng của Công ty;

+ Chỉ tiêu "Địa điểm dỡ hàng": Ô 1 nhập mã "VNZZZ", ô 2 nhập tên kho hàng của Công ty;

+ Chỉ tiêu "Phần ghi chú": Khai số tờ khai nhập khẩu ban đầu đề nghị được miễn thuế;

+ Chỉ tiêu "Trị giá tính thuế": Nhập trị giá tính thuế;

+ Chỉ tiêu "Mã miễn, giảm, không chịu thuế nhập khẩu": Khai mã miễn thuế nhập khẩu theo bảng mã miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu dùng trong VNACCS tương ứng với hàng hóa nhập khẩu đề nghị miễn thuế.

4. Cơ quan hải quan giải quyết thủ tục miễn thuế theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ và điểm 1, điểm 2, điểm 3 công văn này.

Bộ Tài chính có ý kiến để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Công Bình

Miễn thuế hàng hóa NK thuộc tờ khai trước ngày 01/09/2016 theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 11002/BTC-TCHQ Ngày văn bản 17/08/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Miễn thuế hàng hóa NK thuộc tờ khai trước ngày 01/09/2016 theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ (HQ các tỉnh, thành phố)
Miễn thuế hàng hóa NK thuộc tờ khai trước ngày 01/09/2016 theo điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ (HQ các tỉnh, thành phố)