Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu (Văn phòng Đại diện Ngân hàng XNK Hàn Quốc tại Hà Nội)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h45 ngày 29/01/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 491/TCHQ-TXNK

V/v Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Văn phòng Đại diện Ngân hàng XNK Hàn Quốc tại Hà Nội

(Đ/c: P.801-802, Tầng 8, Tòa nhà Daeha, số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn ngày 23/1/2018 của Văn phòng đại diện Ngân hàng XNK Hàn Quốc (Văn phòng KEXIM) tại Hà Nội về việc nhập khẩu xe ô tô của chuyên viên cao cấp thuộc Văn phòng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13;

Căn cứ Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP;

Theo Hiệp định khung giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về các khoản vốn vay quỹ hợp tác phát triển kinh tế giai đoạn 2016-2020, tại Điều 6 Khoản 2 quy định: "ii) Miễn trừ các phí lãnh sự, phí hải quan, thuế và các loại lệ phí khác có cùng bản chất mà không phải là các phí lưu kho, vận chuyển và các dịch vụ tương tự, cũng như các yêu cầu xin giấy phép nhập khẩu, giấy chứng nhận ngoại hối khi nhập khẩu tài sản gia đình, tài sản cá nhân bao gồm phương tiện đi lại cơ giới cho mỗi đại diện và mỗi nhân viên hoặc tài sản khác cho mục đích chỉ sử dụng cá nhân".

Trường hợp Văn phòng KEXIM nhập khẩu 01 xe ô tô cho 01 chuyên viên cao cấp để sử dụng cho mục đích cá nhân thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Văn phòng Đại diện Ngân hàng XNK Hàn Quốc tại Hà Nội được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu (Văn phòng Đại diện Ngân hàng XNK Hàn Quốc tại Hà Nội)
Số hiệu 491/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 26/01/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu (Văn phòng Đại diện Ngân hàng XNK Hàn Quốc tại Hà Nội)
Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu (Văn phòng Đại diện Ngân hàng XNK Hàn Quốc tại Hà Nội)