Mã HS mặt hàng SHARP PS60FP-IP (Công ty TNHH Brenntag Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h30 ngày 21/10/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6770/TCHQ-TXNK

V/v Mã HS mặt hàng SHARP PS60FP-IP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Brenntag Việt Nam

(202 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 016/2020/BRT ngày 3/3/2020 và công văn bổ sung số 057/2020/BRT ngày 11/8/2020 của Công ty TNHH Brenntag Việt Nam (Công ty) đề nghị xem xét lại kết quả phân tích phân loại đối với mặt hàng “Nguyên liệu thực phẩm - Phosphoamino lipid khác : SHARP PS60FP-IP 20KG/DR tại Thông báo số 934/TB-TCHQ ngày 18/2/2020. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cư Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bố sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Theo quy trình do Công ty cung cấp: mặt hàng SHARP PS60FP-IP có nguyên liệu đầu vào từ Lecithine đậu nành, sau quá trình chuyển hóa transphosphatidylated (thay thế nhóm choline bằng serine bằng phương pháp enzym) tạo thành phosphatidylserine và một số phosphoaminolipid khác. Sau quá trình tinh chế, sấy khô, sản phẩm bổ sung thêm soy lecithin (25-40%), silic dioxit và chất chống oxy hóa. Hàm lượng không tan trong aceton -82%. Phosphatidylserine là phosphatid chỉ tan trong các dung môi hữu cơ chloroform, toluen, không tan trong aceton.

Theo kết quả phân tích, tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất, chú giải Chương 29, tham khảo chú giải chi tiết nhóm 29.23, cho thấy mặt hàng là sản phẩm từ lecithin, phù hợp là lecithin thương phẩm và được phân loại tại nhóm 29.23 “Muối và hydroxit amoni bậc 4; lecithins và các phosphoaminolipid khác, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá hoc. ”, phân nhóm 2923.20 " - Lecithins và các phosphoaminolipid khác: ”, mã số 2923.20.10 “ - - Lecithins, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học ”

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Brenntag Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục Kiểm định Hải quan;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

 

Mã HS mặt hàng SHARP PS60FP-IP (Công ty TNHH Brenntag Việt Nam)
Số hiệu 6770/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 20/10/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Mã HS mặt hàng SHARP PS60FP-IP (Công ty TNHH Brenntag Việt Nam)
Mã HS mặt hàng SHARP PS60FP-IP (Công ty TNHH Brenntag Việt Nam)