Mã HS mặt hàng lốp xe (Công ty TNHH Gấu Trúc Vàng)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h45 ngày 22/10/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6814/TCHQ-TXNK

V/v Mã HS mặt hàng lốp xe

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Gấu Trúc Vàng

(Số 39/3 đường Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 068-2020/CV/GTV ngày 21/9/2020 của Công ty TNHH Gấu Trúc Vàng về khai báo mã số lốp xe, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16 Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ thì việc phân loại hàng hóa căn cứ và hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tại công văn nêu trên, Công ty đã cung cấp một số thông tin kỹ thuật về sản phẩm và khai báo mặt hàng được dùng cho xe đầu kéo và xe sơ mi rơ mooc. Tuy nhiên, trên thực tế có một số loại lốp có thể sử dụng cho nhiều loại xe khác nhau nên việc xác định công dụng của hàng hóa cần phải có sự kiểm tra hàng hóa thực tế nhập khẩu, thực tế sử dụng hoặc theo kết quả giám định của các tổ chức giám định.

Do đó, đề nghị Công ty TNHH TM DV Gấu Trúc Vàng liên hệ với chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn khai báo cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Gấu Trúc Vàng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

 

Mã HS mặt hàng lốp xe (Công ty TNHH Gấu Trúc Vàng)
Số hiệu 6814/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 21/10/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Mã HS mặt hàng lốp xe (Công ty TNHH Gấu Trúc Vàng)
Mã HS mặt hàng lốp xe (Công ty TNHH Gấu Trúc Vàng)