Mã HS mặt hàng gioăng cao su (Công ty cổ phần thiết bị y tế Vinahankook)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 13h40 ngày 08/10/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6495/TCHQ-TXNK

V/v Mã HS mặt hàng gioăng cao su

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần thiết bị y tế Vinahankook

(Tổ dân phố số 130, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 07-20/LDVH ngày 26/8/2020 của Công ty cố phần thiết bị y tế Vinahankook về khai báo mã số mặt hàng gioăng cao su dùng sản xuất bơm tiêm một lần, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bô sung một số nội dung tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT- BTC;

Căn cứ chú giải chương 90 thì chương này không bao gồm các mặt hàng sử dụng trong máy, thiết bị hoặc cho các mục đích kỹ thuật khác, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng (nhóm 40.16);

Theo kết quả phân tích của Chi cục kiểm định hải quan 2 tại Thông báo số 491/TB-KĐ2 ngày 28/4/2020 thì mặt hàng là “gioăng bằng cao su lưu hóa không xốp (không phải cao su cứng), màu đen”, phù hợp phân loại vào chương 40, nhóm 40.16, mã số 4016.93.90.

Liên quan đến kiến nghị về chính sách thuế áp dụng đối với nguyên liệu sản xuất và sản phẩm thành phẩm, đề nghị Công ty liên hệ với Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) để được giải đáp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần thiết bị y tế Vinahankook biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Vụ Pháp chế;

- Cục GSQL;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

 

Mã HS mặt hàng gioăng cao su (Công ty cổ phần thiết bị y tế Vinahankook)
Số hiệu 6495/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 06/10/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Mã HS mặt hàng gioăng cao su (Công ty cổ phần thiết bị y tế Vinahankook)
Mã HS mặt hàng gioăng cao su (Công ty cổ phần thiết bị y tế Vinahankook)