Mã HS mặt hàng Apivit (Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h10 ngày 05/11/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7092/TCHQ-TXNK

V/v Mã HS mặt hàng Apivit

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp

(480 C Nguyễn Thị Thập, phường Tân Quy, Quận 7, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 43/ASSO-ĐKT ngày 19/10/2020 của Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp (Công ty) về việc dự định nhập khẩu một số sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm bổ sung dưới dạng lỏng, siro. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.  Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ; khoản 11, Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015,

Trường hợp Công ty đề nghị tư vấn mã HS cho hàng hóa dự kiến nhập khẩu, đề nghị Công ty làm thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại các văn bản dẫn trên. Hồ sơ xác định trước mã số được hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 và Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 05/2018/TT-BYT của Bộ Y tế, trường hợp xác định mã số hàng hóa do công ty nhập khẩu có sự sai khác giữa Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam với Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm Thông tư số 05/2018/TT-BYT của Bộ Y tế thì Bộ Tài Chính (Tổng cục Hải quan) sẽ phối hợp với Bộ Y tế để sửa đổi, bổ sung thống nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục Kiểm định hải quan;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

 

Mã HS mặt hàng Apivit (Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp)
Số hiệu 7092/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 05/11/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Mã HS mặt hàng Apivit (Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp)
Mã HS mặt hàng Apivit (Công ty TNHH Dược phẩm Liên Hợp)