Luật hàng hải
Luật hàng hải
Số hiệu 95/2015/QH13 Ngày văn bản 25/11/2015
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 01/07/2017
Cơ quan ban hành Quốc hội Ngày hết hiệu lực
Luật hàng hải
Luật hàng hải