Kiểm định theo QCVN đối với mặt hàng đất sét nặn (Công ty TNHH R Star)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h10 ngày 26/11/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số:7470/TCHQ-TXNK

V/v Kiểm định theo QCVN đối với mặt hàng đất sét nặn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH R Star

(đ/c: 919 Hậu Giang, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02/2020-CVBTC ngày 22/10/2020 của Công ty TNHH R Star về việc kiểm định theo QCVN 3:2019/BKHCN đối với mặt hàng đất sét nặn. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Ngày 14/10/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6626/TCHQ- TXNK, theo đó: “Trường hợp xác định mặt hàng là “đất nặn dùng cho trẻ em” thì phù hợp phân loại vào nhóm 34.07 “Bột nhão dùng để làm hình mẫu, kể cả đất nặn dùng cho trẻ em; các chế phẩm được coi như "sáp dùng trong nha khoa" hay như "các hợp chất tạo khuôn răng", đã đóng gói thành bộ để bán lẻ hoặc ở dạng phiến, dạng móng ngựa, dạng thanh hoặc các dạng tương tự; các chế phẩm khác dùng trong nha khoa, với thành phần cơ bản là thạch cao plaster (thạch cao nung hoặc canxi sulphat nung)”, mã số 3407.00.10 " - Bột nhão dùng để làm hình mẫu, kể cả đất nặn dùng cho trẻ em"

2. Căn cứ quy định tại Điều 9 Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014, Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì đồ chơi trẻ em đáp ứng các điều kiện sau được phép nhập khẩu vào Việt Nam:

“1. Phải đảm bảo mới 100%; chưa qua sử dụng.

2. Đảm bảo chất lượng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em theo quy định...

3. Có nội dung, hình thức, kiểu dáng, tính năng sử dụng không có hại đến giáo dục..."

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN ngày 30/09/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” thì các loại đất sét nặn, các loại đất sét dùng để chơi hoặc tương tự là mặt hàng thuộc phạm vi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em theo QCVN 3:2019/BKHCN.

Căn cứ điểm 1.2 mục I “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” QCVN 3:2019/BKHCN thì Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán lẻ đồ chơi trẻ em, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Do vậy, vướng mắc liên quan đến nội dung về kiểm định hợp quy theo QCVN, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Khoa học công nghệ để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH R Star được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Văn phòng Bộ Tài chính;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Kiểm định theo QCVN đối với mặt hàng đất sét nặn (Công ty TNHH R Star)
Số hiệu 7470/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 25/11/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Kiểm định theo QCVN đối với mặt hàng đất sét nặn (Công ty TNHH R Star)
Kiểm định theo QCVN đối với mặt hàng đất sét nặn (Công ty TNHH R Star)