Khai bổ sung quá 60 ngày (Công ty TNHH ALPS Electronic Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h30 ngày 25/06/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3700/TCHQ-PC

V/v Khai bổ sung quá 60 ngày

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH ALPS Electronic Việt Nam

(Địa chỉ: ô số 3, tầng 4, tòa nhà Văn Phòng, 165 Thái Hà, P. Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 095/2018/ALVN-CV ngày 28/05/2018 của Công ty TNHH ALPS Electric Việt Nam về việc khai bổ sung đối với các tờ khai đã quá 60 ngày kể từ ngày mở tờ khai để điều chỉnh mã số hàng hóa. Về nội dung Công ty hỏi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Đối với hàng hóa đã được thông quan, điểm b khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014 quy định người khai hải quan được thực hiện khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm. Quá thời hạn này người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực hiện khai bổ sung và xử lý theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

- Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

Như vậy, việc xử phạt vi phạm hành chính hay không xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào hồ sơ vụ việc cụ thể, các tình tiết có liên quan để xác định yếu tố lỗi, hành vi vi phạm hành chính và chế tài xử phạt. Do đó, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai để được xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục HQ TP. Hải Phòng;

- PTCT Mai Xuân Thành;

- Lưu: VT, PC

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Trịnh Thanh Hải

 

 

Khai bổ sung quá 60 ngày (Công ty TNHH ALPS Electronic Việt Nam)
Số hiệu 3700/TCHQ-PC Ngày văn bản 25/06/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Khai bổ sung quá 60 ngày (Công ty TNHH ALPS Electronic Việt Nam)
Khai bổ sung quá 60 ngày (Công ty TNHH ALPS Electronic Việt Nam)