Khai bổ sung phí bản quyền (Công ty TNHH ECOLAB Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 20/04/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1849/TCHQ-TXNK

V/v Khai bổ sung phí bản quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH ECOLAB Việt Nam

(Đ/c: 8.2B, Etown 2, 364 Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 01-03/CV-ECL ngày 24/3/2021 của Công ty TNHH ECOLAB Việt Nam về việc kê khai phí bản quyền, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính;

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính;

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 8 Điều 14 Thông tư số 39/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019;

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT- BTC ngày 20/4/2018.

Để khai bổ sung về phí bản quyền người khai hải quan phải khai bổ sung các chỉ tiêu thông tin của tờ khai hải quan điện tử theo mẫu số 04 hoặc mẫu số 05 Phụ lục II Thông tư số 39/2018/TT-BTC và nộp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung qua hệ thống; trường hợp khai bổ sung trên tờ khai hải quan giấy nộp 02 bản chính văn bản đề nghị khai bổ sung theo mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung. Loại chứng từ cụ thể tùy thuộc vào hồ sơ của doanh nghiệp (ví dụ: Chứng từ đề nghị thanh toán của đối tác, các biên bản xác nhận khoản phải thanh toán, chứng từ thanh toán...). Thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 7 Thông tư sổ 06/2021/TT- BTC ngày 22/01/2021.

Trường hợp khai bổ sung phí bản quyền sau thông quan cho số lượng tờ khai hải quan nhập khẩu lớn, số lượng dòng hàng cần khai báo bổ sung nhiều thì người khai hải quan kê khai nộp bổ sung khoản phí bản quyền theo bảng kê khai tổng hợp các tờ khai phải khai báo trên cùng một tờ khai bổ sung đảm bảo nguyên tắc trị giá khoản phí bản quyền được phân bổ hết cho hàng hóa nhập khẩu chịu khoản phí đó. Cơ quan Hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ khai bố sung kiểm tra hồ sơ khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. Việc khai bổ sung phí bản quyền phải thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ECOLAB yiệt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn

 

Khai bổ sung phí bản quyền (Công ty TNHH ECOLAB Việt Nam)
Số hiệu 1849/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 19/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Khai bổ sung phí bản quyền (Công ty TNHH ECOLAB Việt Nam)
Khai bổ sung phí bản quyền (Công ty TNHH ECOLAB Việt Nam)