Khai báo số quản lý hàng hóa XK, NK (HQ các tỉnh, thành phố)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h15 ngày 29/10/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6312/TCHQ-GSQL

V/v Khai báo số quản lý hàng hóa XK, NK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp trong việc khai báo các tiêu chí liên quan đến số quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi đến Hệ thống quản lý dữ liệu điện tử hải quan, như sau:

1. Đối với hàng hóa xuất khẩu (bao gồm cả hàng hóa xuất khẩu tại chỗ): Người khai hải quan gửi thông tin về hàng hóa dự kiến xuất khẩu đưa vào khu vực giám sát hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 14 phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Hệ thống quản lý dữ liệu điện tử hải quan tự cấp số quản lý hàng hóa xuất khẩu để người khai hải quan khai trên tờ khai hải quan điện tử.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu tại chỗ):

a) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có vận đơn: Người khai hải quan khai số vận đơn có tên người nhập khẩu “Số vận đơn (Số Bill of Lading, số Air Way Bill...) ” trên tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu theo hướng dẫn tại tiêu chí 1.26 -phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính;

b) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không có vận đơn: Người khai hải quan gửi thông tin hàng hóa theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 13 phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hệ thống quản lý dữ liệu điện tử hải quan tự cấp số quản lý hàng hóa nhập khẩu để người khai hải quan khai trên tờ khai hải quan điện tử.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để các đơn vị biết và niêm yết công khai văn bản này tại nơi làm thủ tục hải quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c TT Vũ Thị Mai;

- Các đơn vị thuộc TCHQ;

- Website Tổng cục Hải quan;

- Lưu: VT, GSQL (3b).
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Khai báo số quản lý hàng hóa XK, NK (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 6312/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 26/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Khai báo số quản lý hàng hóa XK, NK (HQ các tỉnh, thành phố)
Khai báo số quản lý hàng hóa XK, NK (HQ các tỉnh, thành phố)