Hướng dẫn thủ tục tạm xuất - tái nhập hàng hóa thi công công trình (Công ty cổ phần Sông Đà 5)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h40 ngày 26/02/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1081/TCHQ-GSQL

V/v Hướng dẫn thủ tục tạm xuất - tái nhập hàng hóa thi công công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Sông Đà 5

(Đ/c: Tầng 5 tháp B tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội)

Trả lời công văn số 15/2019/SĐ5-HD/TCHỌ của Công ty về việc xin hướng dẫn thủ tục hải quan tạm xuất - tái nhập, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  .

1. Đối với trường hợp chuyển tiêu thụ tại nước ngoài, cho, tặng hàng hóa đã tạm xuất để thi công dự án tại nước ngoài: Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 42 Luật Quản lý ngoại thương, khoản 6 Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ để thực hiện. Thủ tục hải quan đối với trường hợp xuất bán hàng tạm xuất thực hiện theo quy định hiện hành, khai báo theo mã loại hình B12 căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan.

2. Đối với trường hợp chuyển hàng hóa tạm xuất để thi công các dự án khác nhau ở nước ngoài: Trước thời điểm hết thời hạn tạm xuất mà ngưòi khai hải quan cần kéo dài thời hạn tạm xuất để thi công dự án mới thì trên cơ sở thỏa thuận với bên đối tác thực hiện dự án mới, doanh nghiệp có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm xuất- tái nhập lô hàng để xem xét, gia hạn thời gian tạm xuất và theo dõi, thanh khoản tờ khai tạm xuất theo quy định tại khoản 5 Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ.

Trường hợp còn vướng mắc liên quan đến thủ tục hải quan, đề nghị Công ty trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể, liên hệ với cơ quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên; 

- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

 

Hướng dẫn thủ tục tạm xuất - tái nhập hàng hóa thi công công trình (Công ty cổ phần Sông Đà 5)
Số hiệu 1081/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 25/02/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn thủ tục tạm xuất - tái nhập hàng hóa thi công công trình (Công ty cổ phần Sông Đà 5)
Hướng dẫn thủ tục tạm xuất - tái nhập hàng hóa thi công công trình (Công ty cổ phần Sông Đà 5)