Hướng dẫn mã số hàng hóa và chính sách xuất nhập khẩu (Công ty TNHH XNK Wow Korea Im Hye Rim Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 17h00 ngày 06/05/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2942/TCHQ-TXNK

V/v Hướng dẫn mã số hàng hóa và chính sách xuất nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH XNK Wow Korea Im Hye Rim Việt Nam

(Địa chỉ: Tầng 1, A24-NV12 ô số 8, Khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2020/0409-PL ngày 09/04/2020 của Công ty TNHH XNK Wow Korea Im Hye Rim Việt Nam đề nghị hướng dẫn mã số hàng hóa và chính sách nhập khẩu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã số hàng hóa:

Căn cứ Khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đế xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.

Công văn của Công ty đề nghị hướng dẫn mã số hàng hóa, tuy nhiên Công ty không nêu rõ các bước sản xuất, không có thông tin về thành phần, cấu tạo, mô tả chi tiết về hàng hóa, cũng như tài liệu kỹ thuật về hàng hóa, do đó Tổng cục Hải quan không có đủ cơ sở để xác định mã số chính xác cho các hàng hóa này. Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa, hồ sơ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng để xác định, khai báo mã số phù hợp theo quy định dẫn trên.

2. Về chính sách nhập khẩu

Đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH XNK Wow Korea Im Hye Rim Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Hướng dẫn mã số hàng hóa và chính sách xuất nhập khẩu (Công ty TNHH XNK Wow Korea Im Hye Rim Việt Nam)
Số hiệu 2942/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 06/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn mã số hàng hóa và chính sách xuất nhập khẩu (Công ty TNHH XNK Wow Korea Im Hye Rim Việt Nam)
Hướng dẫn mã số hàng hóa và chính sách xuất nhập khẩu (Công ty TNHH XNK Wow Korea Im Hye Rim Việt Nam)