Hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số (Công ty TNHH Hệ thống tự động Đại Dương Mới)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h50 ngày 15/05/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3134/TCHQ-TXNK

V/v Hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Hệ thống tự động Đại Dương Mới

(Địa chỉ: 51 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được Công văn số (không có số) ngày 06/5/2020 của Công ty TNHH Hệ thống tự động Đại Dương Mới (Công ty) về việc xin hướng dẫn phân loại mặt hàng “Thiết bị đóng ngắt mạch điện an toàn trong nhà máy công nghiệp loại AZM200SK-T-1P2P. PN: 101178664”. Kèm theo công văn là tài liệu kỹ thuật của mặt hàng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26, Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13;

Căn cứ Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiếm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ khoản 11 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Phân loại hàng hoá để xác định mã số hàng hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Do nội dung đề nghị của Công ty và thông tin về mặt hàng chưa cụ thể, đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, hồ sơ tài liệu kỹ thuật của mặt hàng để xác định, khai báo mã số phù hợp theo các quy định dẫn trên, hoặc liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu, Công ty có thể thực hiện thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hệ thống tự động Đại Dương Mới biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC TXNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số (Công ty TNHH Hệ thống tự động Đại Dương Mới)
Số hiệu 3134/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 14/05/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số (Công ty TNHH Hệ thống tự động Đại Dương Mới)
Hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số (Công ty TNHH Hệ thống tự động Đại Dương Mới)