Hướng dẫn khai báo (Công ty mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h00 ngày 01/03/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1081/TCHQ-PC

V/v Hướng dẫn khai báo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Công ty mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam

(Địa chỉ: số 11 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 4239/EPTC-TCKT-PC ngàỵ 4/12/2017 của Công ty mua bán điện về việc hướng dẫn khai báo và giải quyết thông quan tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc đề nghị thông quan tờ khai số 101545248600 ngày 8/8/2017:

Đề nghị Công ty khai tờ khai bổ sung sau thông quan cho từng tờ khai đã nhập khẩu và xuất trình hồ sơ có liên quan để cơ quan hải quan xem xét giải quyết theo đúng quy định Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2. Về việc xử lý vi phạm hành chính:

- Khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định " Viphạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử lý vi phạm hành chính". Theo đó, cá nhân, tổ chức có lỗi (cố ý hay vô ý) đều có thể bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính.

- Các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan được quy định tại Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 5 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngay 26/5/2016).

- Tùy từng trường hợp cụ thể, việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi liên quan đến khai thuế bị xử phạt theo quy định tại Điều 8 hoặc Điều 13 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016).

Đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị Hải quan nơi thụ lý vụ việc để được giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

Hướng dẫn khai báo (Công ty mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
Số hiệu 1081/TCHQ-PC Ngày văn bản 28/02/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hướng dẫn khai báo (Công ty mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam)
Hướng dẫn khai báo (Công ty mua bán điện - Tập đoàn Điện lực Việt Nam)