Văn bản hết hiệu lực
Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ
Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ
Số hiệu 84/2017/TT-BTC Ngày văn bản 15/08/2017
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 30/09/2017
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực 10/08/2020
Hết hiệu lực theo 72/2020/TT-BTC ngày 31/7/2020
Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ
Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ