Hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp (Công ty CP Que hàn điện Việt Đức)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h10 ngày 14/08/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5313/TCHQ-TXNK

V/v Hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

Kính gửi: Công ty CP Que hàn điện Việt Đức

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6356/VPCP-ĐMDN ngày 20/6/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty CP Que hàn điện Việt Đức (Công ty) về việc hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến kiến nghị hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp theo Quyết định số 3914/QĐ-BCT ngày 29/9/2016 của Bộ Công Thương, ngày 23/5/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 3410/TCHQ-TXNK trả lời Công ty và Hiệp hội cơ khí Việt Nam về việc hoàn trả tiền thuế tự vệ, theo đó: trường hợp trong năm 2016 các công ty có tên nêu tại Quyết định số 3914/QĐ-BCT không nhập khẩu mà mua lại mặt hàng thép có mã HS 7227.90.00 của các công ty thương mại trong nước để sản xuất vật liệu hàn thì không đủ điều kiện để được hưởng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ, theo đó cơ quan hải quan không đủ cơ sở để hoàn hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp.

Nội dung trả lời tại công văn 3410/TCHQ-TXNK nêu trên đã được Bộ Công Thương khẳng định là hoàn toàn phù hợp với pháp luật hiện hành (công văn số 6046/BCT-QLCT ngày 07/7/2017 của Bộ Công Thương về việc trả lời kiến nghị của Công ty). Đề nghị Công ty căn cứ công văn 3410/TCHQ-TXNK trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Que hàn điện Việt Đức biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp (Công ty CP Que hàn điện Việt Đức)
Số hiệu 5313/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 09/08/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp (Công ty CP Que hàn điện Việt Đức)
Hoàn trả tiền thuế tự vệ đã nộp (Công ty CP Que hàn điện Việt Đức)