Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu do nộp nhầm (HQ TP Hồ Chí Minh; Công ty CP tập đoàn Sao Mai)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 03/08/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5112/TCHQ-TXNK

V/v Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu do nộp nhầm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2017

Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

- Công ty CP tập đoàn Sao Mai.

(Số 326 Hùng Vương, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang)

 

Trả lời công văn số 29/SM-PKT ngày 30/5/2017 của Công ty CP tập đoàn Sao Mai về đề nghị xin hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu là các máy móc- thiết bị sử dụng trong nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, sau khi nhận được công văn báo cáo số 2090/HQHCM-TXNK ngày 13/7/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH 13, Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Điều 29 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 cua Chính phủ, Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 150/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính; 

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính bổ sung khoản 3a vào Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định đối tượng không chịu thuế GTGT;

Căn cứ công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/09/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp;

Căn cứ công văn số 1677/BTC-TCT ngày 29/01/2016 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp;

Căn cứ công văn số 2535/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về vướng mắc hoàn thuế GTGT;

Căn cứ Điểm 3 công văn số 16659/BTC-TCT ngày 22/11/2016 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp;

Căn cứ Điểm 1 công văn số 3233/BTC-TCT ngày 13/3/2017 của Bộ Tài chính về thuế GTGT đối với máy móc thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ lô hàng nhập khẩu, thời điểm đăng ký tờ khai lô hàng của Công ty CP Tập đoàn Sao Mai, đối chiếu với hướng dẫn tại các văn bản nêu trên, trường hợp xác định hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, nhưng doanh nghiệp đã nộp thuế là nộp thừa hoặc số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp thì làm việc với cơ quan thuế nội địa, kiểm tra xác định doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT hay chưa:

- Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì không được điều chỉnh lại.

- Trường họp chưa kê khai khấu trừ, chưa làm thủ tục hoàn thuế thì thực hiện thủ tục hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa tại cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và công văn số 18304/BTC -TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và làm việc với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGLê Mạnh Hùng

Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu do nộp nhầm (HQ TP Hồ Chí Minh; Công ty CP tập đoàn Sao Mai)
Số hiệu 5112/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 02/08/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu do nộp nhầm (HQ TP Hồ Chí Minh; Công ty CP tập đoàn Sao Mai)
Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu do nộp nhầm (HQ TP Hồ Chí Minh; Công ty CP tập đoàn Sao Mai)